BADANIA NA NOSICIELSTWO

 

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella

u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Sączu

ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz.

 

Aby wykonać badanie należy:

  1. Wpłacić przelewem 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)

 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

 

  1. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE] oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].
  2. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz
    z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

  1. Odebrać wyniki badania w Punkcie Przyjmowania Próbek, pokój nr 15, tel. (+48) 184435464 wew. 35 najwcześniej po7dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -środa

7:30 – 15:00

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek -środa

7:30 – 10:00

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek -środa

7:30 – 15:00

 

5.Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

 

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu