Zadania stacji

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

 

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

3)      higieny procesów nauczania i wychowania;

4)      higieny wypoczynku i rekreacji;

5)      zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 

1)      ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) wraz z aktami wykonawczymi;

2)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) wraz z aktami wykonawczymi;

3)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) wraz z aktami wykonawczymi;

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wraz z aktami wykonawczymi.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu